ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на Проекта за Общински Бюджет 2020 г

На основание чл. 84, ал. 4 и 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на Проекта за Общински Бюджет 2020 г.

На 17.01.2020 г. (петък)
от 9,00 часа в пенсионерски клуб Карлиево
от 11,00 часа в пенсионерски клуб Църквище
от 17,30 часа в пенсионерски клуб Петрич

На 20.01.2020 г. (понеделник)
От 17,30 часа стая № 103 в сградата на общинска администрация гр. Златица

Материалите за общественото обсъждане са публикувани в секция “Бюджет и финанси” и в секция “Публични обсъждания” и са на разположение на гражданите на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg