Съобщение от Национална агенция за приходите

23.10.2018 - Syobshtenie nacionalna agenciq po prihodite

Информационна среща на ОИЦ-София в Златица 23.10.2018

На 23.10.2018 (вторник) от 11:00 ч. в читалище „Христо Смирненски“ (гр. Златица, пл. „Македония“ 1) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще разяснят какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Златица, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОГРАМА

ТЕМА: ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

ДАТА: 23.10.2018

МЯСТО: гр. Златица, пл. „Македония“ 1

 

 

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица

На основание

чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27 септември 2016 г.,  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия, назначена с моя заповед № РД-12-179 от 26.07.2018 г.

Определят се

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица, за стопанската 2018 – 2019 година, както следва:

гр.Златица, община Златица, ЕКАТТЕ  31044 област София

   Заповед №РД-12-С-417 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за град Златица

с.Църквище, община Златица, ЕКАТТЕ  78669 област София

   Заповед №РД-12-С-416 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Църквище

с.Карлиево, община Златица, ЕКАТТЕ  36484 област София

   Заповед №РД-12-С-418 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Карлиево

с.Петрич, община Златица, ЕКАТТЕ  56137 област София

   Заповед №РД-12-С-414 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Петрич

 

Заповедите може да бъдат обжалвани в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповед не спира изпълнението й.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесът по транзитна бюджетна сметка в областна дирекция “Земеделие” – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51 сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.

Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

09.10.2018 obshtestveno obsyjdane gazoprovod panagiurishte pirdop

/линк до доклада за ОВОС/

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 08-12.10.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 08.10.2018 г. /09:30 – 14:15 ч./ –  Петрич, Общ. Златица: махала Бодят

На 08.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Македония, Площад Македония, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе

На 11.10.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Вежен, Владислав Варненчик, Любен Каравелов, Македония, Опълченска, Свети Св. Кирил и Методий, Черешово Топче

На 12.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Почивен Дом Средна Гора

 

 

Обява от “Министерство на земеделието, храните и горите” – 04.10.2018

04.10.2018 - Obqva Ministerstvo na zemedelieto

Съобщение от “Министерство на земеделието, храните и горите” – 04.10.2018.

04.10.2018 - Syobshtenie Ministerstvo na zemedelieto

Разписание на влаковете за 2018-2019

Проект на график за движение на влаковете 2018-2019 към 10.09.2018

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 26-27.09.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 27.09.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Македония, Площад Македония, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе

На 26.09.2018 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Златица: махала Бодят

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Ви уведомяваме, че на 01.10.2018 г. от 13:00 часа ще се проведе УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА от Линейните системи за оповестяване (ЛСО) на „Аурубис България“ АД за тестове включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения.

 

 

Съобщение на Аурубис България АД

Във връзка с предишни съобщения за изпуснати на 13 септември 2018 г. димни газове от комин 325 м. в резултат на частично запалване на ръкавен филтър, „Аурубис България“ уведомява, че ръкавният филтър е възстановен и е в нормална експлоатация с четири работещи полета. На 20 септември 2018 г. експерти на РИОСВ-София извършиха проверка на място. Проверката приключи без предписания.

 

Праховите емисии са в съответствие с нормативните изисквания. Нивата на измерваните показатели в четирите пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в градовете Пирдоп и Златица продължават да са под съответните прагови стойности.

 

 

Заповед 382 от 18.09.2018

заповед 382 от 18.09.2018

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА АУРУБИС ОТНОСНО ИСПУСКАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ 14.09.2018 – обновена информация

Уведомяваме Ви, че до края на деня (днес, 14.09.2018г.) РФ ще бъде въведен в експлоатация (частично) с не по малко от едно работещо поле. В последствие, в рамките на следващите 48 часа, ще бъдат въведени в експлоатация още две полета.
В резултат към края на деня в неделя (16.09.2018г.) се очаква РФ да работи с не по малко от три полета, с което ще се гарантира отново спазването на действащата норма за прахови емисии от комин 325м.
Това е първият подобен инцидент с праховите емисии от този комин за последните 18 месеца. При това, нормативно допустимият срок за временно превишаване на НДЕ е до 10 дни (240 часа) в рамките на една календарна година. Съответно, в случая не е налице нарушаване на нормативните изисквания.
Видно от достъпните за Вас (в режим реално време) данни, нивата на измерваните показатели във всичките четири пункта за мониторинг на КАВ в Пирдоп и Златица продължават да са под съответните прагови стойности (за средноденонощните и средночасовите норми).
Също така, емисиите от всички останали изпускащи устройства и/или източници на промишлената площадка на Дружеството (вкл. тези на газообразни замърсители от комин 325 метра) продължават да са в рамките на приложимите към тях норми за допустими емисии (НДЕ).

 

 

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е (АЧС)

 

 

Съобщение на Аурубис относно испускане на димни газове 14.09.2018

Уведомяваме Ви, че днес между 15:40 и 15:50 часа през комин 325 метра бе изпуснато определено количество /черни/ димни газове (с високо съдържание на сажди и прахови частици, но с ограничено съдържание на газообразни и/или други замърсители), в резултат на инцидент (частично запалване на ръкавите) на ръкавния филтър (РФ) от газоочистната система (към посоченото изпускащо устройство).

Към 15:51 часа ситуацията е овладяна и впоследствие, вкл. към момента, емисиите през комин 325 метра са ограничени в максимално възможната степен (с оглед на възникналия инцидент).

Емисиите от всички останали изпускащи уствойства и/или източници на промишлената площадка на Дружеството (вкл. тези на газообразни замърсители от комин 325 метра) са в рамките на приложимите към тях норми за допустими емисии (НДЕ).

Нивата на измерваните показатели, във всичките четири пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ (ОДЗ и ДМД Златица, ОКС и МБАЛ Пирдоп), също са значително под съответните прагови стойности (съответно, за средноденонощните и средночасовите норми).

Респективно, не съществува риск за здравето на населението и/или служителите на Аурубис България АД (във връзка с инцидента).

В момента РФ е байпасиран за ремонт, а товарът на топилна пещ е намален (за допълнително ограничаване на праховите емисии от всички изпускащи устройства).

За времето на приключване на ремонта ще Ви уведомим допълнително, вкл. за предпиетите от нас текущи мерки за контрол на праховите емисии.

Междувременно, ще Ви изпращаме текущо данните за емисиите от съответните системи за собствен непрекъснат мониторинг (NB: данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в Пирдоп и Златица са достъпни в реално време).

Следва да бъде отбелязано, че емисиите от комин 325 метра (с оглед на височината и другите параметри на изпускане), на практика, не оказват съществено влияние върху КАВ в съседните (на промишлената площадка на Дружеството) населени места, вкл. с оглед на актуалната метеорологична обстановка.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 11-13.09.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 11.09.2018 г. /09:45 – 15:30 ч./ –  Златица:  Блок-Енерго, Васил Друмев, Владислав Варненчик, Генерал Гурко, Драва, Захари и Мария Сергиеви, Македония, Медет, Площад Македония, Сава Чукалов, Софийско Шосе, Шипка, Юрий Гагарин

На 13.09.2018 г. /09:45 – 15:30 ч./ –  Златица:  Бор, Бузлуджа, Голеш, Липа, местност Свети Спас, Оборище, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Стара Планина, Тодор Каблешков, Харалампи Самарджиев, Чайка

 

 

Европейски проект

Proekt novi horizonti

 

 

Регистрация на селскостопанска и горска техника 12.09.2018

Регистрация техника 12.09.2018Тук можете да видите списък на регистрираната земеделска и горска техника в община Златица.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 15-17.08.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 15.08.2018   г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп.Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, ПИрин, Свети Св.Кирил И Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня

На 17.08.2018   г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Златица:   П-Л IIі-124, Кв.12, Х-97, Кв.24

 

 

Планирани прекъсвания не електрозахранването от ЧЕЗ 08.08.2018г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването на 08.08.2018 г. от 09:00 до 15:00 ч. в село Петрич.