Огнено шoу “Дивинитас”

zapalvane na koledni svetlini 2018

 

 

Коледно-новогодишна програма на община Златица

Коледно -новогодишна програма на община Златица 2018 г.

 

НИМХ-БАН Предупреждение за опасно време 27.11.2018

През следващото денонощие се очаква опасно време в цялата страна. В София област е обявен жълт код.

 

//Линк за подробна информация//

 

 

Становище относно доклад за ОВОС във връзка с обществено обсъждане.

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

26.11.2018 г.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 21.11.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 21.11.2018 г. /09:30 – 15:15 ч./ –  Златица: Бор, Бузлуджа, Голеш, Липа, местност Свети Спас, Оборище, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Стара Планина, Тодор Каблешков, Харалампи Самарджиев, Чайка

 

 

Съобщение до земеделските стопани 08.11.2018

08.11.2018-syobshtenie do zemedelskite stopani

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

09.10.2018 obshtestveno obsyjdane gazoprovod panagiurishte pirdop

/линк до доклада за ОВОС/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1 от

Закона за общинския дълг

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

 Поемане на дългосрочен дълг  по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ”

 

На 06.12.2018 г. (петък) от 16.30 ч. в зала на I-ви етаж  в сградата на общинска администрация гр. Златица

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево. /виж тук/

Съобщение до стопаните на кучета

Съобщение 117 ЗМДТ

Открит обществен достъп до документи

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

гр.Пирдоп, общ.Пирдоп и гр.Златица, общ.Златица, Софийска област

с оператор: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018 г. до 27.11.2018 г. (включително) в сградата на община Златица на пл.Македония №1, етаж 1, стая № 104, всеки работен ден от 09:00 до 16:00ч., на интернет страницата на община Златица,  – http://www.zlatitsa.bg. Доклада за безопастност може да видите тук.

Обявата е публикувана във вестник „Камбана“.

Лице за контакти: Светлана Прокопова – мл.експерт Екология

тел. 0728/ 60201, в.122; 0886241101, s.prokopova@zlatitsa.bg

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВРЕМЕ НА 24.10.2018

От НИМХ-БАН предупреждават за опасно време.

 

Във връзка с постъпила информация в ОЦ при РДПБЗН София от НОЦ на ГДПБЗН-МВР хидрометеорологична прогноза за 24.10.2018 г. НИМХ–БАН и МЦ на ВВС, че на 24.10.2018 г., около и след обед се очаква силен вятър до 10-15 м/с с пориви до 18-22 м/с, от запад-северозапад, а по планинските била поривите на вятъра ще достигнат стойности 30-40 м/с.

 

За подробна информация

Приложение 1

 

 

Съобщение от Национална агенция за приходите

23.10.2018 - Syobshtenie nacionalna agenciq po prihodite

Информационна среща на ОИЦ-София в Златица 23.10.2018

На 23.10.2018 (вторник) от 11:00 ч. в читалище „Христо Смирненски“ (гр. Златица, пл. „Македония“ 1) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще разяснят какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Златица, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОГРАМА

ТЕМА: ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

ДАТА: 23.10.2018

МЯСТО: гр. Златица, пл. „Македония“ 1

 

 

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица

На основание

чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27 септември 2016 г.,  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия, назначена с моя заповед № РД-12-179 от 26.07.2018 г.

Определят се

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица, за стопанската 2018 – 2019 година, както следва:

гр.Златица, община Златица, ЕКАТТЕ  31044 област София

   Заповед №РД-12-С-417 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за град Златица

с.Църквище, община Златица, ЕКАТТЕ  78669 област София

   Заповед №РД-12-С-416 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Църквище

с.Карлиево, община Златица, ЕКАТТЕ  36484 област София

   Заповед №РД-12-С-418 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Карлиево

с.Петрич, община Златица, ЕКАТТЕ  56137 област София

   Заповед №РД-12-С-414 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Петрич

 

Заповедите може да бъдат обжалвани в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповед не спира изпълнението й.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесът по транзитна бюджетна сметка в областна дирекция “Земеделие” – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51 сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.

Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 08-12.10.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 08.10.2018 г. /09:30 – 14:15 ч./ –  Петрич, Общ. Златица: махала Бодят

На 08.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Македония, Площад Македония, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе

На 11.10.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Вежен, Владислав Варненчик, Любен Каравелов, Македония, Опълченска, Свети Св. Кирил и Методий, Черешово Топче

На 12.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Почивен Дом Средна Гора

 

 

Обява от “Министерство на земеделието, храните и горите” – 04.10.2018

04.10.2018 - Obqva Ministerstvo na zemedelieto

Съобщение от “Министерство на земеделието, храните и горите” – 04.10.2018.

04.10.2018 - Syobshtenie Ministerstvo na zemedelieto

Разписание на влаковете за 2018-2019

Проект на график за движение на влаковете 2018-2019 към 10.09.2018

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 26-27.09.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 27.09.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Македония, Площад Македония, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе

На 26.09.2018 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Златица: махала Бодят

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Ви уведомяваме, че на 01.10.2018 г. от 13:00 часа ще се проведе УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА от Линейните системи за оповестяване (ЛСО) на „Аурубис България“ АД за тестове включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения.