„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SF03303 СМОЛСКО-ПЕТРИЧ – МАХ.БОДЯТ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА”

Публична покана

Документация

Приложения

Количествена сметка

Техническа спецификация

Образец на КСС

Проект на договор

Протокол