ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП – НИВИ

ЗАПОВЕДИ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР