ПОКАНА ЗА СФОРМИРАНЕ НА СИК – ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019

———————————————————————————————–

Сканиран оригинал на покана

———————————————————————————————–

О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bgwww.zlatitsa.bg

ДО

  

ПАРТИЯ          „ГЕРБ”

 КОАЛИЦИЯ     „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 ПАРТИЯ          „ДПС”

 КОАЛИЦИЯ     „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – НФСБ, ВМРО, АТАКА

 ПАРТИЯ          „ВОЛЯ”

 КОАЛИЦИЯ     „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” (РБ)

 КОАЛИЦИЯ     „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД,

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ (ББЦ)

 

 ПОКАНА

 

Относно: Провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК на територията на община Златица за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент на Република България на 26 май 2019 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на чл.72 ал.1 т.4, чл.89, чл.91, чл.95, чл.96, §1 т.10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Районната избирателна комисия, по предложение на кмета на общината, назначава съставите на секционните избирателни комисии до 30 април 2019 г.

 

Кметовете на общини до 20 април 2019 г. включително провеждат консултации за сформиране съставите на СИК.

 

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейски парламент, насрочени за 26 май 2019 година, насрочени с Указ № 53 от 19.03.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 / 22.03.2019 г.), на основание чл.91 от Изборния кодекс, с оглед изготвяне предложение до Районната избирателна комисия за състава на секционните избирателни комисии, кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова Ви кани на 18 април 2019 година (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, гр. Златица, пл. Македония № 1, етаж първи, за провеждане на консултации за определяне на състава и броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година в община Златица.

 

Съгласно чл.91 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс (ИК), при кмета на общината се провеждат публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание на Република България и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

 

Предвид разпоредбите на чл.91 ал.4 и ал.5 от ИК, за участие в консултациите, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 година (датата на насрочване на изборите), или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите лица в консултациите.

Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица.
Изискуемите по ИК горепосочени документи остават неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.

 

* Забележка: Моля, всички документи да бъдат предоставени и на електронен носител!

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предложения за членове на СИК – ОБРАЗЕЦ

 

С уважение,

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА         /П/

Кмет на Община Златица

 

12.04.2019 г.

гр. Златица