Покана за сформиране на ОИК – Местни избори 2019

О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bgwww.zlatitsa.bg

 

ДО

 

ПАРТИЯ          „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ     „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ     „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – НФСБ, АТАКА, ВМРО

ПАРТИЯ          „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

ПАРТИЯ          „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ     „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – „ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП, ДСБ

 

ПОКАНА

 

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на ОИК на територията на община Златица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия, по предложение на кмета на общината, назначава ОИК за всяка община до 06.09.2019 г. включително – 50 дни преди изборния ден.

 

Кметът на общината до 20 август 2019 г. включително провежда консултации за състава на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, насрочени с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56 / 16.07.2019 г.), на основание чл.75 от Изборния кодекс и решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, с оглед изготвяне предложение до ЦИК за състава на ОИК, кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова кани Ваш представител, упълномощен от централното ръководство на политическата партия или коалиция, на 17 август 2019 година (събота) от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, гр. Златица, пл. Македония № 1, етаж първи, за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинската избирателна комисия (ОИК).

При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 16.07.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица за състава на ОИК в случаите по чл.51 ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 към решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК).

 

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

 

* Забележка:   Моля, всички документи да бъдат предоставени и на електронен носител!

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Предложение за ОИК – примерен образец;
  2. Решение № 600-МИ / 09.08.2019 г. на ЦИК, ведно с Приложение № 1 – Декларация по чл.75 ал.7 т.1, чл.80 ал.1 и 3, чл.81, във връзка с чл.66 и чл.3 ал.3 от ИК.
  3. РЕШЕНИЕ № 603-МИ София, 12.08.2019

 

С уважение,

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА         /П/

Кмет на Община Златица

 

12.08.2019 г.

гр. Златица

 

Забележка:

 

С решение № 603-МИ от 12.08.2019 г. ЦИК допуска поправка на техническа грешка в свое Решение № 600-МИ от 09.08. 2019 г., относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като в т.3, буква „б“ на решението вместо „16.07.2019 г.“ да се чете „10.07.2019 г.“

 

* Публикувано на 12.08.2019 в 15:46 часа.