Открит конкурс за възлагане на дейности – лесокултурни дейности – попълване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на община Златица ОБЕКТ 1802

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне

Договор