Открит конкурс за възлагане на дейност – Добив на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 009

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне