Вътрешни документи

Инструкция за деловодна дейност в община Златица

Правила за пропускателен режим в сградата на община Златица

Харта на клиента

Вътрешни правила за работна заплата в община Златица

Правилник за вътрешния трудов ред в община Златица

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Златица

Вътрешни правила за организация на административното облсужване в община Златица

Устройствен правилник на Общинската администрация – Златица