Tренировка за проверка функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване 03.04.2019

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви,че на 01.04.2019 г. от 13:00ч. на територията на „Аурубис България“АД и община Златица,ще се проведе тренировка за проверка функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, на органите на изпълнителната власт и населението, за разпознаване на сигналите,излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Инж.МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

         КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Изнесена приемна НССЗ на 14.03.2019г.

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че Териториалният областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) гр.София, ще проведе изнесена приемна на 14.03.2019 г. от 10:00 до 12:00 в залата на читалището в гр.Пирдоп. По време на приемната експертите от офиса имат готовност да консултират желаещите за възможностите за субсидиране на тяхната дейност, вкл. по линия на ПРСР2014-2020, включително предстоящият прием по подмярка 6.3 за развитие на малки стопанства, както и други въпроси от сферата на земеделието.

Хубав ден и успешна седмица!

 

 

Съобщение.

Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2019 г. „Кастел Транс” АД преустановява извършването на превози по линията Карлово-София.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЦА

 

По повод питания на граждани, относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица, ви уведомяваме следното:

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастрална карта и кадастрални регистри се създават за територията на цялата страна и съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

Изработването на кадастрални карти не е по желание на общините, а е държавна политика, осъществявана със средства от държавния бюджет. В региона на Средногорието, общините с приети кадастрални карти за урбанизирани територии към настоящия момент (м.март 2019 г.) са Мирково, Копривщица и Златица.

Във връзка с кадастралната карта на землище Златица, хронологично действията на общинска администрация са, както следва:

От месец април до месец юни 2017 година включително със съобщения от Агенция по геодезия, картография и кадастър, чрез интернет страницата на община Златица, собствениците на имоти бяха уведомени за изработването на кадастрална карта, като следваше да осигурят достъп до имотите си и да предоставят копие на документ за собственост. Съобщенията бяха разпространени и на хартиен носител.

Заснемането на имотите и изработката на кадастралната карта се извърши от „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД – фирма, която предлага геодезически услуги.

От 11 май 2018 година до 11 юни 2018 година отново чрез интернет страницата на община Златица, съответно и разпространени съобщения на хартиен носител, собствениците на имоти бяха уведомени за изготвянето на кадастралната карта и при несъответствия беше предоставена възможност чрез общинска администрация в законоустановения срок да направят възражения.

Входираните в общинска администрация възражения бяха изпратени в Служба по геодезия, картография и кадастър София област за разглеждане и вземане на решения по компетентност.

Уважени бяха част от възраженията, касаещи собственост и неотразени имоти.

Възраженията, касаещи разлика в квадратури между заснетите имоти и документите за собственост, не бяха уважени, като мотивът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е, че не се уважава възражение при наличие на разлика в метода за измерване на съответните площи по стария план от 1984 година и одобрената вече кадастрална карта.

Кадастралната карта на землище Златица е одобрена със заповед № РД-18-1980 от 20.12.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, същата е публикувана в Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 година и влиза в сила от датата на публикуването й.

Издаването на скици от кадастралната карта не се извършва от техническа служба при община Златица, а от Служба по геодезия, картография и кадастър – София област, съответно таксите за тях не постъпват в общината, а в сметката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Таксите за услугите по издаване на скици, характеристики и промени в регистъра, се определят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. за общината остават единствено направените разходи за консумативи, свързани с тези услуги.

Важна информация:

Всеки заинтересован може да извърши справка по действащата кадастрална карта на землище Златица на следния адрес – https://kais.cadastre.bg/bg/Map, да открие своя имот и да го провери за несъответствия, като при наличието на такива има право да подаде заявление до Служба по геодезия, картография и кадастър – София област.

Отстраняването на допуснати несъответствия на заснетите имоти по вина на фирмата изпълнител, съгласно уверения от страна на Служба по геодезия, картография и кадастър София област, ще се извършват безплатно в срок една година от датата на одобряване на кадастралната карта: от 25.01.2019 година до 25.01.2020 година.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА