Заповед 382 от 18.09.2018

заповед 382 от 18.09.2018

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА АУРУБИС ОТНОСНО ИСПУСКАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ 14.09.2018 – обновена информация

Уведомяваме Ви, че до края на деня (днес, 14.09.2018г.) РФ ще бъде въведен в експлоатация (частично) с не по малко от едно работещо поле. В последствие, в рамките на следващите 48 часа, ще бъдат въведени в експлоатация още две полета.
В резултат към края на деня в неделя (16.09.2018г.) се очаква РФ да работи с не по малко от три полета, с което ще се гарантира отново спазването на действащата норма за прахови емисии от комин 325м.
Това е първият подобен инцидент с праховите емисии от този комин за последните 18 месеца. При това, нормативно допустимият срок за временно превишаване на НДЕ е до 10 дни (240 часа) в рамките на една календарна година. Съответно, в случая не е налице нарушаване на нормативните изисквания.
Видно от достъпните за Вас (в режим реално време) данни, нивата на измерваните показатели във всичките четири пункта за мониторинг на КАВ в Пирдоп и Златица продължават да са под съответните прагови стойности (за средноденонощните и средночасовите норми).
Също така, емисиите от всички останали изпускащи устройства и/или източници на промишлената площадка на Дружеството (вкл. тези на газообразни замърсители от комин 325 метра) продължават да са в рамките на приложимите към тях норми за допустими емисии (НДЕ).

 

 

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е (АЧС)

 

 

Съобщение на Аурубис относно испускане на димни газове 14.09.2018

Уведомяваме Ви, че днес между 15:40 и 15:50 часа през комин 325 метра бе изпуснато определено количество /черни/ димни газове (с високо съдържание на сажди и прахови частици, но с ограничено съдържание на газообразни и/или други замърсители), в резултат на инцидент (частично запалване на ръкавите) на ръкавния филтър (РФ) от газоочистната система (към посоченото изпускащо устройство).

Към 15:51 часа ситуацията е овладяна и впоследствие, вкл. към момента, емисиите през комин 325 метра са ограничени в максимално възможната степен (с оглед на възникналия инцидент).

Емисиите от всички останали изпускащи уствойства и/или източници на промишлената площадка на Дружеството (вкл. тези на газообразни замърсители от комин 325 метра) са в рамките на приложимите към тях норми за допустими емисии (НДЕ).

Нивата на измерваните показатели, във всичките четири пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ (ОДЗ и ДМД Златица, ОКС и МБАЛ Пирдоп), също са значително под съответните прагови стойности (съответно, за средноденонощните и средночасовите норми).

Респективно, не съществува риск за здравето на населението и/или служителите на Аурубис България АД (във връзка с инцидента).

В момента РФ е байпасиран за ремонт, а товарът на топилна пещ е намален (за допълнително ограничаване на праховите емисии от всички изпускащи устройства).

За времето на приключване на ремонта ще Ви уведомим допълнително, вкл. за предпиетите от нас текущи мерки за контрол на праховите емисии.

Междувременно, ще Ви изпращаме текущо данните за емисиите от съответните системи за собствен непрекъснат мониторинг (NB: данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в Пирдоп и Златица са достъпни в реално време).

Следва да бъде отбелязано, че емисиите от комин 325 метра (с оглед на височината и другите параметри на изпускане), на практика, не оказват съществено влияние върху КАВ в съседните (на промишлената площадка на Дружеството) населени места, вкл. с оглед на актуалната метеорологична обстановка.