Съобщение

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

На 24.04.2014  /09:00 – 12:00 ч/ – Златица – Васил Левски; Георги Бенковски; Хаджи Димитър; Христо Ботев; Хъшове

На 25.04.2014  /09:00 – 14:00 ч/ – Златица – вилна Зона Черешака; Църквище; Втора; Дванадесета; Девета; Десета; Единадесета; извън регулация; Осма; Пета; Петнадесета;Първа; Трета; Тринадесета; Четвърта; Шеста; Шестнадесета

 

Съобщение

На основание чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на заемеделските земи, Общинска администрация – Златица съобщава, че всеки собственик на земеделска земя  подава в Общинска служба по земеделие  декларация по образец, в която се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите.

  В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. 

 Ако собственик на имот е подал декларация, в която е посочил, че ще обработва сам имота си или че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масиви за ползване за следващата стопанска година 2014 – 2015 г., съответно  не се разпределя като т.нар. бели петна.

 Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година (01.10.2014 г. – 30.09.2015 г.)

 

 ОбА – Златица