Информационна среща на ОИЦ-София в Златица 23.10.2018

На 23.10.2018 (вторник) от 11:00 ч. в читалище „Христо Смирненски“ (гр. Златица, пл. „Македония“ 1) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще разяснят какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Златица, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОГРАМА

ТЕМА: ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

ДАТА: 23.10.2018

МЯСТО: гр. Златица, пл. „Македония“ 1

 

 

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица

На основание

чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27 септември 2016 г.,  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия, назначена с моя заповед № РД-12-179 от 26.07.2018 г.

Определят се

Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на община Златица, за стопанската 2018 – 2019 година, както следва:

гр.Златица, община Златица, ЕКАТТЕ  31044 област София

   Заповед №РД-12-С-417 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за град Златица

с.Църквище, община Златица, ЕКАТТЕ  78669 област София

   Заповед №РД-12-С-416 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Църквище

с.Карлиево, община Златица, ЕКАТТЕ  36484 област София

   Заповед №РД-12-С-418 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Карлиево

с.Петрич, община Златица, ЕКАТТЕ  56137 област София

   Заповед №РД-12-С-414 София, 27.09.2018г.

   Карта на масивите за с. Петрич

 

Заповедите може да бъдат обжалвани в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповед не спира изпълнението й.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесът по транзитна бюджетна сметка в областна дирекция “Земеделие” – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51 сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.

Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

09.10.2018 obshtestveno obsyjdane gazoprovod panagiurishte pirdop

/линк до доклада за ОВОС/

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 08-12.10.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 08.10.2018 г. /09:30 – 14:15 ч./ –  Петрич, Общ. Златица: махала Бодят

На 08.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Македония, Площад Македония, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе

На 11.10.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Златица: Александър Стамболийски, Вежен, Владислав Варненчик, Любен Каравелов, Македония, Опълченска, Свети Св. Кирил и Методий, Черешово Топче

На 12.10.2018 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Златица: Почивен Дом Средна Гора